Малиновський район м. Одеса. Одеська спеціалізована школа № 99 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови

  

Вступ до школи

Прийом документів для вступу до школи

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Прийом документів для проходження конкурсного відбору здійснюватиметься з 15 квітня 2016року

Документи, необхідні для реєстрації:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу;

- копія свідоцтва про народження дитини.

 

 

Відповідно до Статуту Одеської спеціалізованої школи № 99 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області при наборі дітей у 1-ші класи мови навчання (російська та українська) визначається батьками і обов'язково вказується в заяві. Відмова у прийнятті заяви не допускається.

Для прийому учнів в 1-й клас необхідні наступні документи:

- Медична карта дитини;
- Ксерокопія свідоцтва про народження дитини;
- Заява.

Для прийому в інші класи необхідні наступні документи:

- Особова справа учня з попереднього навчального закладу (у ньому має бути  ксерокопія його свідоцтва про народження).
- Медична карта дитини;

- Заява.

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

     Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про   порядок   конкурсного   приймання   дітей   (учнів),   затвердженої   наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту ОСШ № 99 І ступеню з поглибленим вивченням англійської мови.

 

І. Загальні положення

 

1.1.Приймання дітей (учнів) до школи проводиться на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти ( учні) незалежно від місця проживання. 

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.


ІІ. Організація конкурсу

2.1.Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 місяці до  його початку.  Оголошення щодо умов  і термінів  проведення  конкурсу розміщується у приміщенні школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.Не   пізніше   ніж  за   місць   до   початку   конкурсу   в   приміщенні школи вивішується перелік питань, за якими буде проводитись співбесіда.

2.3.Випробування, в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (в першу декаду червня). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання в другу декадусерпня, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,  що  й основний.  При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 

2.5.Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою   навчального   закладу.   До   складу   педагогічної   комісії   залучається практичний психолог. Головою педагогічної комісії є директор школи або його заступник.

2.6.До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора школи. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження, медична картка дитини встановленого зразка та довідка з місця проживання та реєстрація (для іноземців).    Для участі в конкурсі на вільні місця в інші класи крім заяви батьків додається табель успішності учня.

2.7.До  конкурсної комісії можна  подавати  копії дипломів,  грамот,  інших документів, які підтверджують здібності дітей   та відображають їх навчальні або творчі досягнення.    

2.8. Не дозволяється вимагати додаткових характеристик з попереднього місця навчання, довідок з міста роботи батьків.

2.9. Адміністрація навчального закладу може встановлювати  (особливі) пільгові умови  конкурсу для дітей-сиріт, дітей позбавлених  батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей пільгового контингенту.

 III. Проведення конкурсу

3.1.  Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи,   проводиться   у  терміни,   визначені   навчальним   закладом,   у   формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 -го класу спеціалізованої школи,повинна   включати   виконання   спеціальних   діагностичних  завдань   для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу з погодженням з відповідним органом управління освітою.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3.Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 -го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше З0 хвилин.
З.4.Конкурсні   випробування   для   учнів,   які   вступають   до   інших   класів спеціалізованої школи,  проводяться  за умови   наявності   вільних   місць,  як правило, під час основного конкурсного приймання.Адміністрації навчального закладу визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.5.Співбесіда з учнями які вступають до інших класів школи передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Під час співбесіди для таких учнів допускається виконання діагностичних завдань в усній і письмовій формі. Зміст завдань має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу. Співбесіда з такими учнями не повинна тривати більше 30 хвилин.Завдання розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.6.  Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.7. Результати    конкурсних    випробувань    (у    тому числі    співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому   порядку,   що  й   протоколи  державної  підсумкової  атестації  учнів. Результати усного випробування оголошуються в той самий день. Списки учнів з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення

3.8.  Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних   випробуваннях,   терміни   проведення   яких   визначає   директор навчального закладу.

3.9. Діти (учні), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
3.10. Конкурсні завдання зберігаються у директора школи відповідно вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання.

IV. Порядок зарахування 

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом  5  днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження,   особова   справа,   медична   картка   (довідка)   встановленого зразка.

4.3.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється   апеляційна   комісія,   чисельність   та   склад  якої   визначаються школою   за    погодженням    з    відповідним    органом   управління    освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованої школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6.Діти ( учні), які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

V. Контроль за проведенням конкурсу. 

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання та діючих правил приймання.

5.2.   Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до спеціалізованої школи за його результатами покладається на  відповідний орган управління освітою.

5.3.  При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції та Правил конкурсного    приймання,    розроблених    навчальним    закладом,    рішенням відповідного органу    управління    освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.